Salgsbetingelser

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Cactusglobe AS, Bekkedalen 35, 4638, Kristiansand, epost: info@cactusglobe.com, Tel: 971 92 942, Org.nr: 930 751 790, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Aksepterte betalingsløsninger er p.t. Vipps, debet -og kredittkort fra Visa og Mastercard, og PayPal.

6. Frakt og levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Selger skal levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen sendes med Posten/Bring og leveres enten hjem eller til hentested ut fra kundens valg.

Planter sendes barrot. Dvs. at de tas ut av pottene, jord børstes vekk, og pakkes i passende emballasje før de legges forsiktig i eske. Planter sendes kun i form av Norgespakke med sporing. Ettersom jorden ikke bør være våt når planten skal tas ut og klargjøres for forsending, må det beregnes opptil 7 dager fra bestilling til planten er klar for forsending.

Kaktus og sukkulenter kan klare seg i månedsvis uten vann. De tar derfor ikke skade av å bli sendt barrot i posten. Men det kan hende at noen planter vil kunne vise tegn til tørke ved at det kan komme rynker eller andre tegn til at de er tørre. Noen fargeendringer kan også forekomme. Dette er naturlig og må forventes. Plantene vil fort ta seg opp etter et par vanninger dersom det er tegn til tørke eller misfarging på dem.

Frø sendes enten i liten Norgespakke med sporing eller i polstret konvolutt uten sporing. Frøene er rengjort og pakket i frøposer, klare til såing. Ved bestilling av både planter og frø sendes disse sammen i Norgespakke.

Vi forbeholder retten til å ikke sende planter i posten vinterstid grunnet faren for lave temperaturer. Dersom selger ikke kan sende planter grunnet lave temperaturer vil vi selvsagt tilbakebetale kjøpesum uten videre. Alternativt kan kjøper reservere plantene som da sendes når temperaturene tillater det. 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller kjøpers representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett

Vi tar i utgangspunktet ikke i mot returer på planter. Alle planter som sendes er friske og sunne. Dersom du mot formodning skulle være misfornøyd med en plante du mottar ber vi om at du tar kontakt så snart som mulig slik at vi kan finne en løsning. Vi ønsker at alle våre kunder blir fornøyde og vil forsøke så godt vi kan å hjelpe deg!
Vi kan ta retur på frø dersom du av en eller annen grunn skulle være misfornøyd. Frøposene må da være i samme stand som da de ble levert, med intakt innhold. Kunden må selv betale for returfrakt.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. 
  • For online kurs o.l. løper fristen fra dagen etter kurset er gjennomført, eller første del av en ev. kursserie er gjennomført.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han/hun har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

For ombooking eller avbestilling av kurs må dette gjøres senest 24 timer før kurset skal avholdes. Dersom kjøper av en eller annen grunn ikke har anledning til å gjennomføre kurset etter denne fristen ber vi om at kjøper tar kontakt så snart som mulig. 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Levende planter blir til en hver tid påvirket av sine omgivelser og måten de blir behandlet på. Etter en plante er mottatt er det kundens ansvar å gi den korrekt stell. Selger kan ikke holdes ansvarlig for ev. feil og mangler som måtte oppstå i ettertid etter levering. Selger kan heller ikke holdes ansvarlig for ev. vantrivsel eller død i kjøpers eie og under kjøpers stell og behandling. 

Frø som selges har en forventet spiringsevne på ca. 60-80%. Forventet spiringsevne kan variere fra art til art. I noen tilfeller kan frø ha behov for noe høyere eller lavere temperaturer enn andre, mer eller mindre grad av lysintensitet, mer eller mindre grad av temperaturforskjeller på dag -og nattestid, forbehandlinger m.m. Dersom en art har spesielle krav prøver vi så langt vi kan å opplyse om dette under beskrivelsen av arten. Vi tester frø regelmessig for å sikre at de har god spiringsevne, men vi har ikke mulighet til å teste alle frø. Dersom kjøper opplever at spiringsevnen til frøene er mye lavere enn det som rimelig kan forventes ber vi om at kjøper tar kontakt med oss så snart som mulig. 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper så snart som mulig etter levering gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Reklamasjon på planter godtas bare dersom kjøper kan dokumentere med bilder at planten var syk eller døende da den ble mottatt. Så snart kjøper har tatt planten i eget stell faller alt ansvar for plantens ve og vel på kjøper.

For reklamasjon på frø ber vi om at kunden tar kontakt slik at vi kan hjelpe. Siden feil i såingsprosessen kan føre til at få eller ingen frø spirer vil vi i utgangspunktet ikke akseptere reklamasjon dersom kunden ikke på rimelig vis kan bevise at reklamasjonen skyldes mangel på varen.

Ettersom spiringsevnen til frø reduseres over tid (og ukorrekt oppbevaring) ber vi om at ev. klager eller reklamasjon gjøres innen rimelig tid etter kunden mottok frøene.

For reklamasjon på kurs, webinar o.l. ber vi om at kjøper tar kontakt så snart som mulig for å fremme sin klage. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren må skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.